Organisatie

Door verscheidene geïnteresseerden wordt, samen met de gemeentelijke overheid, een studiegenootschap opgericht, “Gemeentelijk Studiegenootschap Hernse kartuis” genoemd

Het genootschap neemt de wettelijke vorm aan van een feitelijke vereniging
Deze valt rechtstreeks onder de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid, dienst cultuur.

De vereniging is officieel gevestigd op het gemeentehuis van Herne, Centrum 17.

Het bestuur wordt samengesteld door de werkende leden. Op voordracht van het bestuur kunnen er corresponderende leden worden toegevoegd. Er wordt geen voorzitter verkozen daar het werk collectief gebeurt. Aan de Burgemeester der gemeente wordt voorgesteld de functie van erevoorzitter te vervullen, zonder inspraakrecht in het dagelijks bestuur zelf.

In principe is het niet de bedoeling om een ledenlijst aan te leggen. Nieuwe medewerkers zullen na beraad in de schoot van het genootschap worden aanvaard, voor zover ze een substantiële bijdrage kunnen leveren tot het onderzoekswerk of indien ze voor belangrijke taken inzake bekendmaking en relatieopbouw willen verantwoordelijk zijn. Er wordt dan ook geen lidgeld gevraagd. Geldelijke of materiële steun kan altijd in dank worden aanvaard.

De verantwoordelijken zullen ervoor zorgen dat het genootschap lid wordt van de gemeentelijke cultuurraad en hierin actief deelnemen. Reizen worden door de participanten zelf bekostigd.