Bestuurlijke structuur

In de orde der kartuizers gaat het om een klooster of priorij en nooit over een abdij. Dit omwille van het feit dat men vanaf het prille begin eenvoud heeft nagestreefd. Reeds H. Bruno weigerde in te gaan op het pauselijke aanbod om bisschop te worden benoemd. Abten hebben binnen de kerkelijke hiërarchie wel de status van bisschop met alle attributen van dien. De overste van een kartuis is dus een prior.
De prior wordt uit de koormonniken van het eigen huis of van een ander klooster gekozen. Elk jaar bij het generaal kapittel (de algemene vergadering van alle kloosteroversten verenigd in de Grande Chartreuse) dienen de priors hun ontslag in (in de Latijnse terminologie “misericordam petere”).
De prior heeft een aantal medewerkers die hem bij de uitoefening van zijn bestuurlijke taken helpen. Zo is er een vicaris (raadgever en plaatsvervanger van de prior), een procurator (beheerder van de tijdelijke en materiële goederen van het klooster), een bibliothecaris en een koster of sacrista.
De orde heeft wellicht in de loop der tijden een zekere evolutie ondergaan, maar de aanpassingen zijn zeer beperkt gebleven. Vandaar ook het motto van de orde: “Stat crux dum volvitur orbis” (“Hoewel de wereld maar verder draait, doch blijft het kruis steeds overeind”).